Thành công là gì?

A friend is one who believes in you when you have ceased to believe in yourself.

No – one gets an iron – clad guarantee of success. Certainly, factors like opportunity, luck and timing are important. But the backbone of success is usually found in old – fashioned, basic concepts like hard work, determination, good planning and perseverance.
Không ai có được bảo đảm chắc chắn . Chắc chắn những yếu tố như cơ hội, sự may mắn và thời điểm là quan trọng. Nhưng xương sống của thường được tìm thấy trong các khái niệm cơ bản, cổ hủ như làm việc chăm chỉ, quyết tâm, lên kế hoạch cẩn thận và kiên trì.

Mia Hamm

Each friend represents a world in us, a world possibly not born until they arrive, and it is only by this meeting that a new world is born.
Mỗi người bạn thể hiện một thế giới trong chúng ta, một thế giới chưa thể được sinh ra cho đến khi họ tới, và chỉ bằng những cuộc gặp gỡ này mà một thế giới mới đã được sinh ra.

Anais Nin

A friend is one who believes in you when you have ceased to believe in yourself.
Bạn là người tin vào ta khi ta đã hết tin vào bản thân mình.

Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm.
Thành công là khả năng đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi nhiệt huyết

Winston Churchill

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *